ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ; പ്രതീക്ഷകൾ വീണ്ടുമുയരെ പിവി സിന്ധു ആദ്യ ഗെയിം വിജയിച്ചു 21-13

0
43

ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പി വി സിന്ധുവിന് വിജയ തുടക്കം . ജപ്പാന്റെ ആകാനെ യമാഗുച്ചി എന്ന താരത്തോടാണ് പിവി സിന്ധു മത്സരിക്കുന്നത് .

 

 

 

 

 

 

updating …………………..