സിപിഐ എം ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ ഡിസംബർ 10 മുതൽ ആരംഭിക്കും

0
18

സിപിഐ എം ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ ഡിസംബർ 10 മുതൽ ആരംഭിക്കും. പാർടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഡിസംബർ 10,11,12 തീയതികളിലാണ് ജില്ലാ സമ്മേളനം. സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഡിസംബർ 14,15,16 തീയതികളിൽ ജില്ലാസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കും.

ജില്ലാ സമ്മേളന തീയതികൾ

തിരുവനന്തപുരം – ജനുവരി 14,15,16
കൊല്ലം – ഡിസംബർ 31, ജനു. 1,2
പത്തനംതിട്ട – ഡിസംബർ 27,28,29
ആലപ്പുഴ – ജനുവരി 28,29,30
എറണാകുളം – ഡിസംബർ 14,15,16
ഇടുക്കി – ജനുവരി 4,5,6
കോട്ടയം – ജനുവരി 14,15,16
തൃശ്ശൂർ – ജനുവരി 21,22,23
മലപ്പുറം – ഡിസംബർ 27,28,29
പാലക്കാട്‌ – ഡിസംബർ 31, ജനു. 1,2
കോഴിക്കോട്‌ – ജനുവരി 10, 11,12
വയനാട്‌ – ഡിസംബർ 14,15,16
കണ്ണൂർ – ഡിസംബർ 10,11,12
കാസർഗോഡ് – ജനുവരി 21,22,23