പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ വിളിക്കാം: സംവാദപരിപാടി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം

0
50

 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനോട് പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവെയ്ക്കാൻ അവസരം.പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവാദപരിപാടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ വ്യാഴാഴ്ച [2021 ജൂൺ 3 ] വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി മുതൽ ആറു മണി വരെ തത്സമയം എത്തുകയാണ്. പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവാദപരിപാടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

സ്വീകരിക്കുന്ന പരാതികൾ തദവസരത്തിൽ തന്നെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും.കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടത്തിയ ആദ്യപരിപാടിയിൽ മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചിരുന്നു. കാലവർഷം കണക്കിലെടുത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരുദിവസം ഈ പരിപാടി നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഓർക്കുക

ദിവസം : 03 – 06-2021
സമയം : വൈകു. 5 മുതൽ 6 വരെ
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ : 18004257771 ( ടോൾ ഫ്രീ)