എന്തുകൊണ്ട് ഇടത് ഭരണം വീണ്ടും വരണം ? വളരെ സിമ്പിളായി അഞ്ചു ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാം.

0
32

എന്തുകൊണ്ട് ഇടത് ഭരണം വീണ്ടും വരണം ? വളരെ സിമ്പിളായി അഞ്ചു ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാം.