വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച നിലയിൽ

0
29

കൊല്ലം കടകല്ലിൽ 17 വയസ്സുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനി തുങ്ങി മരിച്ചു നിലയിൽ.

 

 

 

 

……………updating ………………….