കൊടകര കുഴൽപണം ; ബിജെപിയുടെ പച്ചക്കള്ളം പൊളിഞ്ഞു; കടത്തുകാർ നേതാക്കൾ തന്നെ

0
39

കൊടകര കുഴൽപണം ; ബിജെപിയുടെ പച്ചക്കള്ളം പൊളിഞ്ഞു; കടത്തുകാർ നേതാക്കൾ തന്നെ