വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുചേർക്കൽ: അവസാന ദിവസം ഇന്ന്

0
74

വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര്‌ ചേർക്കുന്നതിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി രാത്രി 12-ന് ആണ് സമയം അവസാനിക്കുന്നത്.

18 വയസ്സ് തികഞ്ഞവരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇനിയും വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുചേർത്തിട്ടില്ല. പുതിയതായി വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കേണ്ടവരും വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയവരിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ളവരും എൻവിഎസ്പി .ഇൻ വഴി ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

2021 ജനുവരി ഒന്നിന് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർ എൻവിഎസ്പി .ഇൻ പോർട്ടൽ തുറന്നാൽ കാണുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ന്യൂ ഇലക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്ത് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.മാർച്ച് 9-ന് ശേഷം വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.