യുഡിഎഫ് കാലത്തെ നിയമന കുംഭകോണം- 3

0
39

സഹകരണ മേഖലയിലും സർവകലാശാലകളിലും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നടത്തിയത് ചരിത്രത്തിലില്ലാത്തവിധം അനധികൃത നിയമങ്ങളായിരുന്നു.