ദേശീയ ജൂനിയർ അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റ് ലോങ്ജമ്പിൽ ആൻസി സോജന് സ്വർണം

0
38

ദേശീയ ജൂനിയർ അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റ് ലോങ്ജമ്പിൽ ആൻസി സോജന് സ്വർണം. 36-ാം ദേശീയ ജൂനിയർ അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റിൽ 20 വയസിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ലോങ്ജമ്പിലാണ് ആൻസി സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കിയത്. 6.20 മീറ്റർ ചാടിയാണ് ആൻസി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുമായി 1637 അത്‌ലറ്റുകളാണ് ഇത്തവണത്തെ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.