തൊഡ്രാ… പാക്കലാം – സുധാകരനോടും സുരേന്ദ്രനോടുമൊക്കെയാണ്. പിണറായിയെ തൊഡ്രാ… പാക്കലാം

0
62

നിങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയാണ്, പിണറായി വിജയൻ എന്ന മനുഷ്യനെയാണ്. വ്യക്തിപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഇത്രയേറെ വേട്ടയാടിയിട്ടും തളരാതെ, പതറാതെ ഉറച്ചുനിന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ.