പിണറായിയെ തോണ്ടാൻ വന്നു പി ടി തോമസിനെ കണ്ടം വഴി പറപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

0
19

പിണറായിയെ തോണ്ടാൻ വന്നു പി ടി തോമസിനെ കണ്ടം വഴി പറപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി